میزان همخوانی ماهها در عشق
عالی , خوب , متوسط , بد
خوب
خوب
خوب
بد
خوب
خوب
متوسط
خوب
عالی
بد
خوب
متوسط
خوب
خوب
خوب
عالی
بد
خوب
متوسط
متوسط
خوب
عالی
متوسط
خوب
خوب
خوب
خوب
متوسط
خوب
بد
عالی
متوسط
متوسط
متوسط
عالی
بد
بد
عالی
متوسط
خوب
خوب
خوب
بد
عالی
خوب
متوسط
متوسط
عالی
خوب
بد
خوب
خوب
خوب
خوب
خوب
بد
عالی
متوسط
بد
متوسط
خوب
خوب
بد
خوب
خوب
خوب
متوسط
خوب
بد
عالی
خوب
متوسط
متوسط
متوسط
عالی
بد
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
بد
عالی
خوب
خوب
متوسط
متوسط
عالی
بد
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
بد
خوب
عالی
خوب
متوسط
خوب
عالی
بد
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
بد
بد
عالی
متوسط
متوسط
متوسط
عالی
بد
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
خوب
متوسط
عالی
متوسط
بد
خوب
عالی
بد
خوب
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
خوب
بد
عالی
متوسط
متوسط
خوب
خوب
بد
خوب
متوسط
خوب

میزان همخوانی ماهها در دوستی
عالی , خوب , متوسط , بد
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
خوب
عالی
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
متوسط
عالی
متوسط
عالی
خوب
متوسط
متوسط
خوب
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
خوب
خوب
متوسط
خوب
عالی
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
عالی
خوب
متوسط
خوب
خوب
متوسط
خوب
خوب
متوسط
عالی
خوب
متوسط
متوسط
متوسط
عالی
متوسط
عالی
خوب
خوب
متوسط
خوب
متوسط
عالی
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
عالی
خوب
خوب
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
عالی
عالی
متوسط
خوب
خوب
عالی
متوسط
خوب
متوسط
عالی
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
خوب
عالی
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
عالی
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
خوب
عالی
متوسط
عالی
متوسط
عالی
خوب
متوسط
عالی
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
خوب
عالی
متوسط
خوب
خوب
متوسط

میزان همخوانی ماهها در روابط جنسی
عالی , خوب , متوسط , بد
عالی
متوسط
خوب
متوسط
عالی
متوسط
خوب
خوب
خوب
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
عالی
متوسط
خوب
خوب
خوب
متوسط
خوب
متوسط
عالی
خوب
متوسط
خوب
متوسط
عالی
متوسط
عالی
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
عالی
متوسط
عالی
خوب
خوب
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
متوسط
خوب
عالی
متوسط
عالی
خوب
عالی
خوب
عالی
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
خوب
متوسط
خوب
عالی
متوسط
خوب
عالی
متوسط
خوب
خوب
عالی
متوسط
عالی
خوب
عالی
خوب
عالی
متوسط
متوسط
متوسط
خوب
خوب
متوسط
عالی
متوسط
عالی
خوب
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
عالی
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
خوب
خوب
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
عالی
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
متوسط
عالی
متوسط
خوب
خوب
متوسط
متوسط
خوب
متوسط
خوب
متوسط
عالی