جلد پیروزی/یکشنبه۲مهر۹۶
جلداستقلال جوان/یکشنبه۲مهر۹۶
جلدایران ورزشی/یکشنبه۲مهر۹۶
ثبات قیمت گوشت گوسفندی در ایام محرم
جلدابرارورزشی/یکشنبه۲مهر۹۶