شعر مرگ رنگ از سهراب سپهری
داستان واقعی مرد و سگ وفادار
داستانی کوتاه و آموزنده از قوباغه ای که کر بود
شعر نقش از سهراب سپهری
داستانی کوتاه و فکاهی از افسر پلیس و راننده