نقدی بر روایت دفترِ رهبری از رهبری
غدیر و یادکردی از دو شاگرد مکتب انسان‌ساز غدیر
چرا فقط مصدق
اتاق‌هایی برای فساد!
دعوایی فراتر از قاعده اشغل الظالمین بالظالمین